1. Καταγραφή στοιχείων ζώων συντροφιάς. Ενημερωθείτε >>> 
  2. Επιπρόσθετα μέτρα κατά την μεταφορά οχημάτων χρήσης εναλλακτικών καυσίμων (AFVs) με Ε/Γ-Ο/Γ πλοία. Ενημερωθείτε >>>

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-Έγκριση Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης – Ολοκλήρωση Διατυπώσεων Δημοσιότητας – Διάθεση εγγράφων στους μετόχους

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έγκριση Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης – Ολοκλήρωση Διατυπώσεων Δημοσιότητας – Διάθεση εγγράφων στους μετόχους

Η «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» (εφεξής «η Εταιρεία» ή « η ΑΝΕΚ») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του της 23ης Οκτωβρίου 2023 ενέκρινε το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση της Εταιρείας από την εταιρεία με την επωνυμία «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (εφεξής «η ATTICA») σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018, του Ν.Δ. 1297/1972, ως ισχύουν σήμερα, καθώς και εν γένει της ελληνικής νομοθεσίας («η Συγχώνευση»).

Οι μέτοχοι της AΝΕΚ θα λάβουν 0,1217 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της ATTICA, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30), για κάθε μία (1) παλαιά, κοινή ή προνομιούχα, ονομαστική μετοχή της AΝΕΚ, ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30). Οι μέτοχοι της ATTICA θα εξακολουθήσουν να κατέχουν τον ίδιο αριθμό κοινών μετοχών της ATTICA, που κατείχαν πριν από την επέλευση των αποτελεσμάτων της Συγχώνευσης. Συνεπεία της έκδοσης νέων μετοχών που θα διατεθούν στους μετόχους της AΝΕΚ σύμφωνα με την ως άνω σχέση ανταλλαγής το μετοχικό κεφάλαιο της ATTICA θα αυξηθεί κατά το ποσό των €8.207.505 με την έκδοση 27.358.350 νέων άυλων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης €0,30.

Οι δανειακές υποχρεώσεις της AΝΕΚ που απορρέουν από το κοινό και το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο καθώς και τον λοιπό τραπεζικό δανεισμό της AΝΕΚ, την αγορά των οποίων έχει συμφωνήσει η ATTICA δυνάμει ιδιωτικού συμφωνητικού της 23.9.2022, θα αποσβεσθούν λόγω συγχύσεως με την επέλευση των αποτελεσμάτων της Συγχώνευσης.

Περαιτέρω, η Εταιρεία ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, καθώς και οι Εκθέσεις του ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 4601/2019 και το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσιεύθηκαν στον διαδικτυακό του τόπο την 23/10/2023.

Τέλος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία από σήμερα τα κατωτέρω έγγραφα είναι στην διάθεση των μετόχων της στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στην ενότητα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ» (https://www.anek.gr), καθώς και στα γραφεία της έδρας της:

α) Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης,

β) Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και Ετήσιες Εκθέσεις Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της AΝΕΚ και της ATTICA των τριών τελευταίων χρήσεων,

γ) Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της ANEK και της ATTICA για την περίοδο 1.1.2023 – 30.6.2023,

δ) Λογιστική Κατάσταση (Ισολογισμός Μετασχηματισμού) της ANEK και της AΤΤΙCA της 30.9.2023,

ε) Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ANEK και της AΤΤΙCA σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4601/2019,

στ) Έκθεση της «PricewaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία» σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 4601/2019 και

ζ) Έκθεση της «PricewaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία» σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018.

Η ολοκλήρωση της συγχώνευσης εξαρτάται από την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της AΝΕΚ και της ATTICA, καθώς και της Ιδιαίτερης Συνέλευσης των προνομιούχων μετόχων της AΝΕΚ.

Χανιά, 23/10/2023

Εγγραφή στο Νewsletter
{{errorMsgs[0]}} {{successMsgs[0]}}
Εγγραφή