1. Καταγραφή στοιχείων ζώων συντροφιάς. Ενημερωθείτε >>> 
  2. Επιπρόσθετα μέτρα κατά την μεταφορά οχημάτων χρήσης εναλλακτικών καυσίμων (AFVs) με Ε/Γ-Ο/Γ πλοία. Ενημερωθείτε >>>

Αποφάσεις Ιδιαίτερης Γενικής Συνέλευσης 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ‘90 ΚΑΙ ‘96 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ “ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.” (ΑΝΕΚ) ΤΗΣ 22ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 121557860000

Σας γνωρίζουμε ότι στην Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόχων προνομιούχων μετοχών εκδόσεως ΄90 και ΄96 της Εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης (ΑΝΕΚ) Α.Ε.”, που έλαβε χώρα την 22η Νοεμβρίου 2023 και ώρα 10:30 π.μ. στα ιδιόκτητα γραφεία της εταιρείας στα Χανιά Κρήτης (Λ. Κ. Καραμανλή 148), παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο μέτοχοι εκπροσωπούντες μετοχές 1.727.075, ήτοι ποσοστό 52,62 % του μετοχικού κεφαλαίου και ισάριθμες ψήφους (σύνολο κεφαλαίου προνομιούχων μετοχών 3.281.876 ). Ελήφθησαν εγκύρως αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα και τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.anek.gr, δυνάμει του άρθρου 133 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Θέμα 1ο: Ενέκρινε α) το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης δι’ απορροφήσεως της Εταιρίας από την «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 4601/2019, β) την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τις Συνελεύσεις των μετόχων της Εταιρίας επί του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4601/2019, γ) την Λογιστική Κατάσταση Μετασχηματισμού της 30.9.2023, δ) την Έκθεση Γνωμοδότησης του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα επί του δικαίου και λογικού της συναλλαγής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4601/2019 και τις παραγράφους 4.1.3.13.1. και 3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο πλαίσιο συγχώνευσης δια απορρόφησης της Εταιρίας από την «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και ε) την Έκθεση Εκτίμησης του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα στο πλαίσιο του άρθρου 17 Ν. 4548/2018 των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας στο πλαίσιο απορρόφησης της Εταιρίας από την «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» κατά την 30ή Σεπτεμβρίου 2023.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 1.714.260
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 52,23
Αριθμός ψήφων υπέρ 1.709.641 και ποσοστό 99,73%
Αριθμός ψήφων κατά 0 και ποσοστό 0,00 %
Αριθμός αποχών 4.619 και ποσοστό 0,27 %

Θέμα 2o: Ενέκρινε τη συγχώνευση δι’ απορροφήσεως της Εταιρίας από την «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» με αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου της απορροφώσας εταιρίας κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019 (ιδίως των άρθρων 6-21 και 30-38), του Ν. 4548/2018 (ιδίως του άρθρου 17), του Ν.Δ. 1297/1972, ως ισχύουν σήμερα, καθώς και εν γένει της ελληνικής νομοθεσίας. Ενέκρινε την κατάργηση των προνομίων και την ανταλλαγή των προνομιούχων μετοχών της Εταιρίας με άυλες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της απορροφώσας εταιρίας. Έγκριση όλων των πράξεων και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 1.714.260
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 52,23 %
Αριθμός ψήφων υπέρ 1.709.226 και ποσοστό 99,71 %
Αριθμός ψήφων κατά 0 και ποσοστό 0,00 %
Αριθμός αποχών 5.034 και ποσοστό 0,29 %

Θέμα 3ο: Εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβουλίου της Εταιρίας όπως προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την κατάρτιση και τον ορισμό εκπροσώπου/ων της Εταιρίας για την υπογραφή της σύμβασης συγχώνευσης, κάθε σχετικής δικαιοπραξίας ή δήλωσης, και εν γένει για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 1.714.260
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 52,23 %
Αριθμός ψήφων υπέρ 1.707.982 και ποσοστό 99,63 %
Αριθμός ψήφων κατά 0 και ποσοστό 0,00 %
Αριθμός αποχών 6.278 και ποσοστό 0,37 %

Εγγραφή στο Νewsletter
{{errorMsgs[0]}} {{successMsgs[0]}}
Εγγραφή