1. Καταγραφή στοιχείων ζώων συντροφιάς. Ενημερωθείτε >>> 
  2. Επιπρόσθετα μέτρα κατά την μεταφορά οχημάτων χρήσης εναλλακτικών καυσίμων (AFVs) με Ε/Γ-Ο/Γ πλοία. Ενημερωθείτε >>>

Αποτελέσματα Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2023

Σας γνωρίζουμε ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης (ΑΝΕΚ) Α.Ε.», που έλαβε χώρα την 7η Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 11 π.μ.. στα ιδιόκτητα γραφεία της εταιρείας στα Χανιά Κρήτης (Λ. Καραμανλή 148), στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο μέτοχοι εκπροσωπούντες μετοχές 114.646.583, ήτοι ποσοστό 51,00% του μετοχικού κεφαλαίου και ισάριθμες ψήφους (σύνολο κεφαλαίου 224.801.557 μετοχές). Ελήφθησαν εγκύρως αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα και τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.anek.gr, δυνάμει του άρθρου 133 παρ. 2 του Ν.4548/2018, ως ισχύει.

Θέμα 1ο: Ενέκρινε τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 1η Ιανουαρίου 2022 έως 31η Δεκεμβρίου 2022 και τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών. καθώς και την Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 113.968.489.
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 50,70%
Αριθμός ψήφων υπέρ 113.887.085 και ποσοστό 99,93%
Αριθμός ψήφων κατά 81.404 και ποσοστό 0,07%
Αριθμός αποχών 0 και ποσοστό 0,00%

Θέμα 2ο: Ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2022.

Θέμα 3ο: Υπεβλήθη η Έκθεση Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

Θέμα 4ο (Α): Ενέκρινε την συνολική διαχείριση της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει για την εταιρική χρήση από 1ης Ιανουαρίου 2022 έως 31ης Δεκεμβρίου 2022 μετά από ονομαστική κλήση των μετόχων και εκπροσώπων αυτών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 113.968.489.
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 50,70%
Αριθμός ψήφων υπέρ 113.887.085 και ποσοστό 99,93%
Αριθμός ψήφων κατά 81.404 και ποσοστό 0,07%
Αριθμός αποχών 0 και ποσοστό 0,00%

Θέμα 4ο (Β): Ενέκρινε την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 1η Ιανουαρίου 2022 έως 31η Δεκεμβρίου 2022.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 113.968.489.
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 50,70%
Αριθμός ψήφων υπέρ 113.887.085 και ποσοστό 99,93%
Αριθμός ψήφων κατά 81.404 και ποσοστό 0,07%
Αριθμός αποχών 0 και ποσοστό 0,00%

Θέμα 5ο: Εξέλεξε ως τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές για τον έλεγχο της χρήσης 2023 και καθόρισε την αμοιβή αυτών τους:

α) Κωνσταντίνο Αντωνακάκη του Εμμανουήλ GRANT THORNTON ΑΕ).
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 113.961.339
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου:50,69%
Αριθμός ψήφων υπέρ 113.912.771 επί συνόλου και ποσοστό 99,95%

β) Νικόλαο Κολλύρη του Ευθυμίου, (Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε.)
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 113.961.939.
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 50,69%
Αριθμός ψήφων υπέρ 63.910.272 επί συνόλου και ποσοστό 56,08%

Εξέλεξε ως αναπληρωματικούς Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές για τον έλεγχο της χρήσης 2023 τους:

α) Εμμανουήλ Διαμαντουλάκη του Νικολάου GRANT THORNTON ΑΕ).
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 113.961.939.
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 50,69%
Αριθμός ψήφων υπέρ 113.050.141 επί συνόλου και ποσοστό 99,19%

β) Νεκτάριο –Εμμανουήλ Πατατούκα του Παναγιώτη, (Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε).
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 113.954.613.
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 50,69%
Αριθμός ψήφων υπέρ 113.707.392 επί συνόλου και ποσοστό 99,77%

Θέμα 6ο (Α): Ενέκρινε την αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 113.940.021.
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 50,68%
Αριθμός ψήφων υπέρ 113.858.617 και ποσοστό 99,90%
Αριθμός ψήφων κατά 81.404 και ποσοστό 0,08%
Αριθμός αποχών 28.468 και ποσοστό 0,02%

Θέμα 6ο (Β): Προενέκρινε την αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο 1.1.2023 μέχρι 31.12.2023 σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 113.940.021.
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 50,68%
Αριθμός ψήφων υπέρ 113.858.617 και ποσοστό 99,90%
Αριθμός ψήφων κατά 81.404 και ποσοστό 0,08% Αριθμός αποχών 28.468 και ποσοστό 0,02%

Θέμα 7ο (Α): Ενέκρινε την αμοιβή του Προέδρου του Δ.Σ. για τη χρήση 2022, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 113.940.021.
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 50,68%
Αριθμός ψήφων υπέρ 113.858.617 και ποσοστό 99,90%
Αριθμός ψήφων κατά 81.404 και ποσοστό 0,08%
Αριθμός αποχών 28.468 και ποσοστό 0,02%

Θέμα 7ο (Β): Ενέκρινε την αμοιβή του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. για τη χρήση 2022, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 113.940.021.
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 50,68%
Αριθμός ψήφων υπέρ 113.858.617 και ποσοστό 99,90%
Αριθμός ψήφων κατά 81.404 και ποσοστό 0,08%
Αριθμός αποχών 28.468 και ποσοστό 0,02%

Θέμα 7ο (Γ): Ενέκρινε την αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση 2022, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 113.940.021.
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 50,68%
Αριθμός ψήφων υπέρ 113.858.617 και ποσοστό 99,90%
Αριθμός ψήφων κατά 81.404 και ποσοστό 0,08%
Αριθμός αποχών 28.468 και ποσοστό 0,02%

Θέμα 7ο (Δ): Ενέκρινε την αμοιβή του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση 2022, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 113.940.021.
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 50,68%
Αριθμός ψήφων υπέρ 113.858.617 και ποσοστό 99,90%
Αριθμός ψήφων κατά 81.404 και ποσοστό 0,08%
Αριθμός αποχών 28.468 και ποσοστό 0,02%

Θέμα 7ο (Ε): Προενέκρινε την αμοιβή του Προέδρου του Δ.Σ. για την περίοδο 1.1.2023 μέχρι 31.12.2023, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 113.940.021.
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 50,68%
Αριθμός ψήφων υπέρ 113.858.617 και ποσοστό 99,90%
Αριθμός ψήφων κατά 81.404 και ποσοστό 0,08%
Αριθμός αποχών 28.468 και ποσοστό 0,02%

Θέμα 7ο (ΣΤ): Προενέκρινε την αμοιβή του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. για την περίοδο 1.1.2023 μέχρι 31.12.2023, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 113.940.021.
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 50,68%
Αριθμός ψήφων υπέρ 113.858.617 και ποσοστό 99,90%
Αριθμός ψήφων κατά 81.404 και ποσοστό 0,08%
Αριθμός αποχών 28.468 και ποσοστό 0,02%

Θέμα 7ο (Ζ): Προενέκρινε την αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου για την περίοδο 1.1.2023 μέχρι 31.12.2023, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 113.940.021.
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 50,68%
Αριθμός ψήφων υπέρ 113.858.617 και ποσοστό 99,90%
Αριθμός ψήφων κατά 81.404 και ποσοστό 0,08%
Αριθμός αποχών 28.468 και ποσοστό 0,02%

Θέμα 7ο (Η): Προενέκρινε την αμοιβή του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου για την περίοδο 1.1.2023 μέχρι 31.12.2023, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 113.940.021.
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 50,68%
Αριθμός ψήφων υπέρ 113.858.617 και ποσοστό 99,90%
Αριθμός ψήφων κατά 81.404 και ποσοστό 0,08%
Αριθμός αποχών 28.468 και ποσοστό 0,02%

Θέμα 8ο: Υπεβλήθη προς συζήτηση και παρασχέθηκε συμβουλευτική ψήφος επί της Εκθέσεως Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του έτους 2022, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 113.940.021.
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 50,68%
Αριθμός ψήφων υπέρ 113.858.617 και ποσοστό 99,90%
Αριθμός ψήφων κατά 81.404 και ποσοστό 0,08%
Αριθμός αποχών 28.468 και ποσοστό 0,02%

Θέμα 9ο: Χορήγησε άδεια σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει για τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και των Διευθυντών της στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση και στα όργανα άλλων συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου, καθώς επίσης και στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση και στα όργανα εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 113.957.023.
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 50.69%
Αριθμός ψήφων υπέρ 113.865.619 και ποσοστό 99.91%
Αριθμός ψήφων κατά 91.404 και ποσοστό 0,08%
Αριθμός αποχών 11.466 και ποσοστό 0,01%

Θέμα 10ο: Έλαβε απόφαση για την υιοθέτηση μέτρου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 119 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 113.879.706.
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 50,66%
Αριθμός ψήφων υπέρ 113.865.619 και ποσοστό 99,91%
Αριθμός ψήφων κατά 14.087 και ποσοστό 0,01%
Αριθμός αποχών 88.783 και ποσοστό 0,08%

Εγγραφή στο Νewsletter
{{errorMsgs[0]}} {{successMsgs[0]}}
Εγγραφή