1. Καταγραφή στοιχείων ζώων συντροφιάς. Ενημερωθείτε >>> 
  2. Επιπρόσθετα μέτρα κατά την μεταφορά οχημάτων χρήσης εναλλακτικών καυσίμων (AFVs) με Ε/Γ-Ο/Γ πλοία. Ενημερωθείτε >>>

Απαγορευτικό απόπλου - Τροποποιήσεις δρομολογίων. Ενημερωθείτε >>>

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ)

AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121557860000

Σύµφωνα µε το Νόµο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συµβούλιο µε απόφαση που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του την 29-06-2022, καλεί τους κ.κ. Mετόχους - κατόχους κοινών και προνοµιούχων µετοχών εκδόσεως 1990 και 1996 της εταιρείας µε την επωνυµία Ανώνυµη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης Α.Ε. (ΑΝΕΚ) που έχει την έδρα της στα Χανιά, σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στα ιδιόκτητα γραφεία της Εταιρείας, Χανιά, Λ. Καραµανλή 148, την 10-09-2022, ηµέρα Σάββατο και ώρα 11.00 π.µ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεµάτων της ηµερησίας διατάξεως:

1. Υποβολή και έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιηµένων Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 1ης Ιανουαρίου 2021 έως 31ης Δεκεµβρίου 2021 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συµβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών.

2. Υποβολή απ'ο τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου της ετήσιας έκθεσης πεπραγµένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2021.

3. Υποβολή της  Έκθεσης Ανεξάρτητων µη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συµβουλίου σύµφωνα µε το Άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

4.  Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συµβούλιο σύµφωνα µε το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για την εταιρική χρήση από 1ης Ιανουαρίου 2021 έως 31ης Δεκεµβρίου 2021.

5. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωµατικών Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 2022 και καθορισµός της αµοιβής τους.

6. Έγκριση αποζηµίωσης των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου για τη χρήση 2021 και προέγκριση για την περίοδο 01-01-2022 έως 31-12-2022 σύµφωνα µε το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

7. Έγκριση αµοιβής του Προέδρου, του Α΄ Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συµβουλίου, του Διευθύνοντος Συµβούλου και του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συµβούλου για τη χρήση 2021 και προέγκριση αµοιβών τους για την περίοδο από 01-01-2022 έως 31-12-2022 σύµφωνα µε το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

8. Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συµβουλευτικής ψήφου επί της Εκθέσεως Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συµβουλίου του έτους 2021, σύµφωνα µε το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

9. Έγκριση αναθεώρησης της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας δυνάµει των άρθρων 110 και 111 του Ν.4548/2018 ως ισχύει.

10. Χορήγηση άδειας σύµφωνα µε το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει για τη συµµετοχή των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας καθώς και των Διευθυντών της στα Διοικητικά Συµβούλια ή στην διοίκηση και στα όργανα άλλων συνδεδεµένων εταιρειών του Οµίλου, καθώς επίσης και στα Διοικητικά Συµβούλια ή στη διοίκηση και στα όργανα εταιρειών που επιδιώκουν όµοιους ή παρεµφερείς µε την Εταιρεία σκοπούς.

11. Λήψη αποφάσεως για την υιοθέτηση µέτρου, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 119 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Σε περίπτωση µη επιτεύξεως της απαιτούµενης από το νόµο απαρτίας και εξ’ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης επί των θεµάτων της ηµερησίας διατάξεως, το Διοικητικό Συµβούλιο µε την παρούσα πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 16- 09-2022, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.µ. στα ιδιόκτητα γραφεία της Εταιρείας επί της Λεωφ. Κ. Καραµανλή 148 Χανιά.

Σηµειώνεται ότι δεν θα δηµοσιευθεί νέα πρόσκληση για την Επαναληπτική Συνέλευση, σύµφωνα µε το άρθρο 130 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Σύµφωνα µε τα άρθρα 121 παρ. 4, 124 και 128 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν η Εταιρεία ενηµερώνει τους µετόχους για τα ακόλουθα:

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κάθε µετοχή παρέχει το δικαίωµα µίας ψήφου. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συµµετέχει και να ψηφίζει όποιος εµφανίζεται ως µέτοχος στα αρχεία του Συστήµατος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας. Η απόδειξη της µετοχικής ιδιότητας γίνεται µε την προσκόµιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα, ή εναλλακτικά, µε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας µε τα αρχεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του µετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 05- 09-2022 (Ηµεροµηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέµπτης (5ης) ηµέρας πριν από την ηµεροµηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 10-09-2022.

Η ως άνω ηµεροµηνία καταγραφής της 05-09-2022 ισχύει και στην περίπτωση της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της 16-09-2022 (σε περίπτωση µη επίτευξης της απαιτούµενης σύµφωνα µε τον Νόµο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεων επί των θεµάτων της ηµερησίας διατάξεως).

Μέτοχοι που δεν συµµορφώνονται µε την προθεσµία της παρ. 4 του άρθρου 128 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, δηλ. δεν υπέβαλαν εγγράφως ή µε ηλεκτρονικά µέσα τον τυχόν διορισµό εκπροσώπου ή αντιπροσώπου στην Εταιρεία, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ηµεροµηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης µετέχουν στην Γενική Συνέλευση εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συµµετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Σχετικά µε την πιστοποίηση της µετοχικής ιδιότητας και την εκπροσώπηση των νοµικών προσώπων στην Συνέλευση, ισχύουν οι ανωτέρω προθεσµίες που αναφέρονται για την πρώτη συνεδρίαση της Συνέλευσης.

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Ο µέτοχος συµµετέχει στην Τακτική Γενική Συννλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε µέσω αντιπροσώπων. Κάθε µέτοχος µπορεί να διορίζει µέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο µέτοχος κατέχει µετοχές της Εταιρείας οι οποίες εµφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασµούς αξιών, ο περιορισµός αυτός δεν εµποδίζει το µέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις µετοχές που εµφανίζονται στον κάθε λογαριασµό αξιών σε σχέση µε ορισµένη Γενική Συνέλευση. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους µετόχους µπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε µέτοχο.

Ο µέτοχος µπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για µία ή περισσότερες Γενικές Συνελεύσεις και για ορισµένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύµφωνα µε τις οδηγίες του µετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν µη συµµόρφωση του αντιπροσώπου µε τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόµη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

Ο αντιπρόσωπος µετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριµένο γεγονός το οποίο µπορεί να είναι χρήσιµο στους µετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συµφέροντα πλην των συµφερόντων του µετόχου.

Σύγκρουση συµφερόντων είναι δυνατόν να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

(α) είναι µέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νοµικό πρόσωπο ή οντότητα που ελέγχεται από το µέτοχο αυτόν,

(β) µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή µετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νοµικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από µέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

(γ) υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής - λογιστής της Εταιρείας ή µετόχου που ασκεί τον έλεγχό της, ή άλλου νοµικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από µέτοχο που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

(δ) σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθµού µε ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α’ έως γ’.

Ο διορισµός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου γίνονται εγγράφως ή µε ηλεκτρονικά µέσα και υποβάλλονται στην Εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ηµεροµηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η κοινοποίηση του διορισµού και της ανάκλησης ή της αντικατάστασης αντιπροσώπου δύναται να γίνεται µε κατάθεση της σχετικής εξουσιοδότησης στα γραφεία της εταιρείας (Τµήµα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Λ. Καραµανλή 148, 73100 Χανιά). Τα σχετικά έγγραφα νοµιµοποίησης (διορισµού/ανάκλησης) αντιπροσώπων τους, είναι διαθέσιµα στα γραφεία της Εταιρείας (Τµήµα Εξυπηρέτησης Μετόχων, στη διεύθυνση: Λ. Καραµανλή 148, 73100, Χανιά) και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.anek.gr.

Γ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡ. 2, 3, 6 ΚΑΙ 7 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 141 ΤΟΥ Ν. 4548/2018, ΩΣ ΙΣΧΥΕΙ.

α. Με αίτηση µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ηµερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέµατα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συµβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέµατα πρέπει να δηµοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, µε ευθύνη του Διοικητικού Συµβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει, επτά (7) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεµάτων στην ηµερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρηµένη ηµερήσια διάταξη δηµοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούµενη ηµερήσια διάταξη δεκατρείς (13) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των µετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, µαζί µε την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους µετόχους κατά τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει. Αν τα θέµατα αυτά δεν δηµοσιευθούν, οι αιτούντες µέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει και να προβούν οι ίδιοι στη δηµοσίευση, κατά τα οριζόµενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, µε δαπάνη της Εταιρείας.

β. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωµα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέµατα που περιλαµβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρηµένη ηµερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συµβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των µετόχων κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει, έξι (6) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης. 

γ. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε µετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούµενες συγκεκριµένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο µέτρο που αυτές είναι σχετικές µε τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως µε τη µορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, µε αίτηση µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτικφή, τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύµβαση της Εταιρείας µε αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος µπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων µετόχων στο Διοικητικό Συµβούλιο, σύµφωνα µε τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συµβούλιο µπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις µετόχων µε το ίδιο περιεχόµενο.

δ. Ύστερα από αίτηση µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβληµένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος µπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων µετόχων στο Διοικητικό Συµβούλιο σύµφωνα µε τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει, εφόσον τα αντίστοιχα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόµενες περιπτώσεις οι αιτούντες µέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη µετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου γ, τον αριθµό των µετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώµατος.

Η απόδειξη της µετοχικής ιδιότητας µπορεί να γίνεται µε κάθε νόµιµο µέσο και πάντως βάσει ενηµέρωσης που λαµβάνει η Εταιρεία από την εταιρεία Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. που διαχειρίζεται το Σύστηµα Άυλων Τίτλων.

Λεπτοµερέστερες πληροφορίες σχετικά µε τα δικαιώµατα µειοψηφίας και τους όρους άσκησής τους είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.anek.gr.

Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πληροφορίες των παρ. 3 και 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει και συγκεκριµένα, η Πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, ο συνολικός αριθµός των µετοχών και των δικαιωµάτων ψήφου που οι µετοχές ενσωµατώνουν κατά την ηµεροµηνία της Πρόσκλησης, τα έντυπα για την άσκηση δικαιώµατος ψήφου µέσω αντιπροσώπου, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, τα σχέδια αποφάσεων για τα θέµατα της προτεινόµενης ηµερήσιας διάταξης, καθώς και οι πληροφορίες σχετικά µε την άσκηση των δικαιωµάτων µειοψηφίας των παρ. 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει είναι διαθέσιµα σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.anek.gr) και σε έγχαρτη µορφή στο Τµήµα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας (Διεύθυνση: Λ. Καραµανλή 148, 73100, Χανιά τηλ.: 28210 24000, φαξ: 28210 36200, και δύνανται να λαµβάνονται από κάθε µέτοχο µε υποβολή αίτησης σύµφωνα µε το άρθρο 123 Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Χανιά, 29-06-2022

 

 

 

 

Εγγραφή στο Νewsletter
{{errorMsgs[0]}} {{successMsgs[0]}}
Εγγραφή