1. Καταγραφή στοιχείων ζώων συντροφιάς. Ενημερωθείτε >>> 
  2. Επιπρόσθετα μέτρα κατά την μεταφορά οχημάτων χρήσης εναλλακτικών καυσίμων (AFVs) με Ε/Γ-Ο/Γ πλοία. Ενημερωθείτε >>>

Απεργία 17/04/24 - Διαμόρφωση Δρομολογίων. Ενημερωθείτε >>>

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2022

Σας γνωρίζουμε ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης (ΑΝΕΚ) Α.Ε.», που έλαβε χώρα την 10η Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 11 π.μ. στα ιδιόκτητα γραφεία της εταιρείας στα Χανιά Κρήτης (Λ. Καραμανλή 148), στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο μέτοχοι εκπροσωπούντες μετοχές 120.182.039, ήτοι ποσοστό 53,46% του μετοχικού κεφαλαίου και ισάριθμες ψήφους (σύνολο κεφαλαίου 224.801.557 μετοχές). Ελήφθησαν εγκύρως αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα και τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.anek.gr, δυνάμει του άρθρου 133 παρ. 2 του Ν.4548/2018, ως ισχύει.

Θέμα 1ο: Ενέκρινε τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 1η Ιανουαρίου 2021 έως 31η Δεκεμβρίου 2021 και τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 119.521.969.
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 53,17%
Αριθμός ψήφων υπέρ 119.482.083 και ποσοστό 99,97%
Αριθμός ψήφων κατά 39.886 και ποσοστό 0,03%
Αριθμός αποχών 0 και ποσοστό 0,00%

Θέμα 2ο: Ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2021.

Θέμα 3ο: Υπεβλήθη η Έκθεση Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

Θέμα 4ο (Α): Ενέκρινε την συνολική διαχείριση της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει για την εταιρική χρήση από 1ης Ιανουαρίου 2021 έως 31ης Δεκεμβρίου 2021 μετά από ονομαστική κλήση των μετόχων και εκπροσώπων αυτών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 119.521.969.
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 53,17%
Αριθμός ψήφων υπέρ 119.482.083 και ποσοστό 99,97%
Αριθμός ψήφων κατά 39.886 και ποσοστό 0,03%
Αριθμός αποχών 0 και ποσοστό 0,00%

Θέμα 4ο (Β): Ενέκρινε την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 1η Ιανουαρίου 2021 έως 31η Δεκεμβρίου 2021.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 119.521.969.
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 53,17%
Αριθμός ψήφων υπέρ 119.482.083 και ποσοστό 99,97%
Αριθμός ψήφων κατά 39.886 και ποσοστό 0,03%
Αριθμός αποχών 0 και ποσοστό 0,00%

Θέμα 5ο: Εξέλεξε ως τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές για τον έλεγχο της χρήσης 2022 και καθόρισε την αμοιβή αυτών τους:

α) Κωνσταντίνο Αντωνακάκη του Εμμανουήλ GRANT THORNTON ΑΕ).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 119.521.969
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου:53,17%
Αριθμός ψήφων υπέρ 119.432.814 επί συνόλου και ποσοστό 99,93%

β) Νικόλαο Κολλύρη του Ευθυμίου, (Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε.)

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 119.521.573.
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 53,17%
Αριθμός ψήφων υπέρ 119.438.192 επί συνόλου και ποσοστό 99,93%

Εξέλεξε ως αναπληρωματικούς Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές για τον έλεγχο της χρήσης 2020 τους:

α) Εμμανουήλ Διαμαντουλάκη του Νικολάου GRANT THORNTON ΑΕ).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 119.521.969.
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 53,17%
Αριθμός ψήφων υπέρ 119.469.841 επί συνόλου και ποσοστό 99,96%

β) Νεκτάριο –Εμμανουήλ Πατατούκα του Παναγιώτη, (Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 119.521.969.
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 53,17%
Αριθμός ψήφων υπέρ 114.757.497 επί συνόλου και ποσοστό 96,01%

Θέμα 6ο (Α): Ενέκρινε την αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 119.521.969.
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 53,17%
Αριθμός ψήφων υπέρ 119.482.083 και ποσοστό 99,97%
Αριθμός ψήφων κατά 39.886 και ποσοστό 0,03%
Αριθμός αποχών 0 και ποσοστό 0,00%

Θέμα 6ο (Β): Προενέκρινε την αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο 1.1.2022 μέχρι 31.12.2022 σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 119.521.969.
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 53,17%
Αριθμός ψήφων υπέρ 119.482.083 και ποσοστό 99,97%
Αριθμός ψήφων κατά 39.886 και ποσοστό 0,03%
Αριθμός αποχών 0 και ποσοστό 0,00%

Θέμα 7ο (Α): Ενέκρινε την αμοιβή του Προέδρου του Δ.Σ. για τη χρήση 2021, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 115.521.969.
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 51,39%
Αριθμός ψήφων υπέρ 115.085.322 και ποσοστό 96,29%
Αριθμός ψήφων κατά 39.886 και ποσοστό 0,03%
Αριθμός αποχών 4.396.761 και ποσοστό 3.68%

Θέμα 7ο (Β): Ενέκρινε την αμοιβή του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. για τη χρήση 2021, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 119.521.969.
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 53,17%
Αριθμός ψήφων υπέρ 115.085.322 και ποσοστό 96,29%
Αριθμός ψήφων κατά 39.886 και ποσοστό 0,03%
Αριθμός αποχών 4.396.761 και ποσοστό 3.68%

Θέμα 7ο (Γ): Ενέκρινε την αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση 2021, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 119.521.969.
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 53,17%
Αριθμός ψήφων υπέρ 119.482.083 και ποσοστό 99,97%
Αριθμός ψήφων κατά 39.886 και ποσοστό 0,03%
Αριθμός αποχών 0 και ποσοστό 0,00%

Θέμα 7ο (Δ): Ενέκρινε την αμοιβή του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση 2021, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 119.521.969.
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 53,17%
Αριθμός ψήφων υπέρ 115.085.322 και ποσοστό 96,29%
Αριθμός ψήφων κατά 39.886 και ποσοστό 0,03%
Αριθμός αποχών 4.396.761 και ποσοστό 3,68%

Θέμα 7ο (Ε): Προενέκρινε την αμοιβή του Προέδρου του Δ.Σ. για την περίοδο 1.1.2022 μέχρι 31.12.2022, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 119.521.969.
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 53,17%
Αριθμός ψήφων υπέρ 115.085.322 και ποσοστό 96,29%
Αριθμός ψήφων κατά 39.886 και ποσοστό 0,03%
Αριθμός αποχών 4.396.761 και ποσοστό 3,68%

Θέμα 7ο (ΣΤ): Προενέκρινε την αμοιβή του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. για την περίοδο 1.1.2022 μέχρι 31.12.2022, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 119.521.969.
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 53,17%
Αριθμός ψήφων υπέρ 115.085.322 και ποσοστό 96,29%
Αριθμός ψήφων κατά 39.886 και ποσοστό 0,03%
Αριθμός αποχών 4.396.761 και ποσοστό 3,68%

Θέμα 7ο (Ζ): Προενέκρινε την αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου για την περίοδο 1.1.2022 μέχρι 31.12.2022, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 119.521.969.
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 53.17%
Αριθμός ψήφων υπέρ 119.482.083 και ποσοστό 99,97%
Αριθμός ψήφων κατά 39.886 και ποσοστό 0,03%
Αριθμός αποχών 0 και ποσοστό 0,00%

Θέμα 7ο (Η): Προενέκρινε την αμοιβή του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου για την περίοδο 1.1.2022 μέχρι 31.12.2022, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 115.125.208.
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 51,21%
Αριθμός ψήφων υπέρ 115.085.322 και ποσοστό 96,29%
Αριθμός ψήφων κατά 39.886 και ποσοστό 0,03%
Αριθμός αποχών 4.396.761 και ποσοστό 3,68%

Θέμα 8ο: Υπεβλήθη προς συζήτηση και παρασχέθηκε συμβουλευτική ψήφος επί της Εκθέσεως Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του έτους 2021, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 119.521.969.
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 53,17%
Αριθμός ψήφων υπέρ 115.085.322 και ποσοστό 96,29%
Αριθμός ψήφων κατά 39.886 και ποσοστό 0,03%
Αριθμός αποχών 4.396.761 και ποσοστό 3,68%

Θέμα 9ο: Ενέκρινε την αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας δυνάμει των άρθρων 110 και 111 του Ν.4548/2018 ως ισχύει.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 119.521.969.
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 53.17%
Αριθμός ψήφων υπέρ 119.483.970 και ποσοστό 99,97%
Αριθμός ψήφων κατά 37.999 και ποσοστό 0,03%
Αριθμός αποχών 0 και ποσοστό 0,00%

Θέμα 10ο: Χορήγησε άδεια σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει για τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και των Διευθυντών της στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση και στα όργανα άλλων συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου, καθώς επίσης και στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση και στα όργανα εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 119.521.969.
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 53.17%
Αριθμός ψήφων υπέρ 119.472.083 και ποσοστό 99,96%
Αριθμός ψήφων κατά 49.886 και ποσοστό 0,04%
Αριθμός αποχών 0 και ποσοστό 0,00%

Θέμα 11ο: Έλαβε απόφαση για την υιοθέτηση μέτρου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 119 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 119.521.969.
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 53.17%
Αριθμός ψήφων υπέρ 119.474.283 και ποσοστό 99,96%
Αριθμός ψήφων κατά 37.686 και ποσοστό 0,03%
Αριθμός αποχών 10.000 και ποσοστό 0,01%

Εγγραφή στο Νewsletter
{{errorMsgs[0]}} {{successMsgs[0]}}
Εγγραφή