1. Καταγραφή στοιχείων ζώων συντροφιάς. Ενημερωθείτε >>> 
  2. Επιπρόσθετα μέτρα κατά την μεταφορά οχημάτων χρήσης εναλλακτικών καυσίμων (AFVs) με Ε/Γ-Ο/Γ πλοία. Ενημερωθείτε >>>

Απάντηση σε επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (επιστολή με ημερομηνία 14.12.2021) και με γνώμονα την ομαλή λειτουργία της αγοράς και την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.», προβαίνει στην εξής ανακοίνωση σε σχέση με το από 14.12.2021 δημοσίευμα του ηλεκτρονικού τύπου, στο οποίο αναφέρονται, μεταξύ άλλων, πληροφορίες περί συμφωνίας απορρόφησης ή συγχώνευσης της «ΑΝΕΚ» με μία από τις Εταιρείες του Ομίλου της «ATTICA GROUP»:
Η Διοίκηση της Εταιρείας δεν έχει λάβει ενημέρωση από τους βασικούς της μετόχους και δεν έχει περιέλθει εν γνώσει της οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα διαλαμβανόμενα στο δημοσίευμα.
Η Εταιρεία θα προβεί, σύμφωνα με τον νόμο και αμελλητί, σε ανακοινώσεις προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, εάν και εφόσον συντρέξουν οι σχετικές προϋποθέσεις.

Χανιά, 14.12.2021

Εγγραφή στο Νewsletter
{{errorMsgs[0]}} {{successMsgs[0]}}
Εγγραφή