1. Καταγραφή στοιχείων ζώων συντροφιάς. Ενημερωθείτε >>> 
 2. Επιπρόσθετα μέτρα κατά την μεταφορά οχημάτων χρήσης εναλλακτικών καυσίμων (AFVs) με Ε/Γ-Ο/Γ πλοία. Ενημερωθείτε >>>

Απεργία 17/04/24 - Διαμόρφωση Δρομολογίων. Ενημερωθείτε >>>

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2021

Σας γνωρίζουμε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης (ΑΝΕΚ) Α.Ε.», έλαβε χώρα την 9η Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 11 π.μ.. στα ιδιόκτητα γραφεία της εταιρείας στα Χανιά Κρήτης, επί της Λεωφόρου Καραμανλή 148. Παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο μέτοχοι εκπροσωπούντες μετοχές 120.469.863, ήτοι ποσοστό 53,59% του μετοχικού κεφαλαίου και ισάριθμες ψήφους (επί συνολικού κεφαλαίου 224.801.557 μετοχές). Ελήφθησαν εγκύρως αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα και έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της εταιρείας ( www.anek.gr) , σύμφωνα με το άρθρο 133 παρ. 2 του Ν.4548/2018, ως ισχύει.

Θέμα 1ο: Τροποποίησε την παράγραφο 2 του άρθρου 12 και το άρθρο 23 του καταστατικού της Εταιρείας σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020 και διαμόρφωσε το καταστατικό σε ενιαίο κείμενο.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 120.429.077
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 53,57%
Αριθμός ψήφων υπέρ 120.424.990 και ποσοστό 99,974%
Αριθμός ψήφων κατά 4.087 και ποσοστό 0,003%
Αριθμός αποχών 27.000 και ποσοστό 0,022%

Θέμα 2ο: Ενέκρινε τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 1η Ιανουαρίου 2020 έως 31η Δεκεμβρίου 2020 και τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 120.022.384
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 53,39%
Αριθμός ψήφων υπέρ 120.018.297 και ποσοστό 99,637%
Αριθμός ψήφων κατά 4.087 και ποσοστό 0,003%
Αριθμός αποχών 433.693 και ποσοστό 0,360%

Θέμα 3ο: Ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2020.

Θέμα 4ο: Ενέκρινε την συνολική διαχείριση της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 1ης Ιανουαρίου 2020 έως 31ης Δεκεμβρίου 2020.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 120.022.384
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 53,39%
Αριθμός ψήφων υπέρ 120.018.297 και ποσοστό 99,637%
Αριθμός ψήφων κατά 4.087 και ποσοστό 0,003%
Αριθμός αποχών 433.693 και ποσοστό 0,360%

Θέμα 5ο: Εξέλεξε ως τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές για τον έλεγχο της χρήσης 2021 και καθόρισε την αμοιβή αυτών τους:

α) Εμμανουήλ Διαμαντουλάκη του Νικολάου (GRANT THORNTON ΑΕ)

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 120.021.551
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 53,39%
Αριθμός ψήφων υπέρ 115.240.218 και ποσοστό 95,670%
Αριθμός αποχών 434.526 και ποσοστό 0,361%

β) Νικόλαο Κολλύρη του Ευθυμίου (Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε.)

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 120.022.384
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 53,39%
Αριθμός ψήφων υπέρ 119.897.949 και ποσοστό 99,537%
Αριθμός αποχών 433.693 και ποσοστό 0,360%

Εξέλεξε ως αναπληρωματικoύς Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές για τον έλεγχο της χρήσης 2021 τους:

α) Κωνσταντίνο Κανακαράκη του Εμμανουήλ (GRANT THORNTON ΑΕ).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 120.019.664
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 53,39%
Αριθμός ψήφων υπέρ 119.889.745 και ποσοστό 99,530%
Αριθμός αποχών 436.413 και ποσοστό 0,362%

β) Νεκτάριο – Εμμανουήλ Πατατούκα του Παναγιώτη (Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 120.022.384
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 53,39%
Αριθμός ψήφων υπέρ 115.305.127 και ποσοστό 95,724%
Αριθμός αποχών 433.693 και ποσοστό 0,360%

Θέμα 6ο: Ενέκρινε την Πολιτική Αποδοχών δυνάμει του άρθρου 110 του Ν. 4548/2018

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 119.993.916
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 53,38%
Αριθμός ψήφων υπέρ 119.989.829 και ποσοστό 99,613%
Αριθμός ψήφων κατά 4.087 και ποσοστό 0,003%
Αριθμός αποχών 462.161 και ποσοστό 0,384%

Θέμα 7ο (Α): Ενέκρινε την αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 119.993.916
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 53,38%
Αριθμός ψήφων υπέρ 119.989.829 και ποσοστό 99,613%
Αριθμός ψήφων κατά 4.087 και ποσοστό 0,003%
Αριθμός αποχών 462.161 και ποσοστό 0,384%

Θέμα 7ο (Β): Προενέκρινε την αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο 1.1.2021 μέχρι 31.12.2021 σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 120.022.384
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 53,39%
Αριθμός ψήφων υπέρ 120.018.297 και ποσοστό 99,637%
Αριθμός ψήφων κατά 4.087 και ποσοστό 0,003%
Αριθμός αποχών 433.693 και ποσοστό 0,360%

Θέμα 8ο (Α): Ενέκρινε την αμοιβή του Προέδρου του Δ.Σ. για τη χρήση 2020, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 119.993.916
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 53,38%
Αριθμός ψήφων υπέρ 119.989.829 και ποσοστό 99,613%
Αριθμός ψήφων κατά 4.087 και ποσοστό 0,003%
Αριθμός αποχών 462.161 και ποσοστό 0,384%

Θέμα 8ο (Β): Ενέκρινε την αμοιβή του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. για τη χρήση 2020, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 119.993.916
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 53,38%
Αριθμός ψήφων υπέρ 119.989.829 και ποσοστό 99,613%
Αριθμός ψήφων κατά 4.087 και ποσοστό 0,003%
Αριθμός αποχών 462.161 και ποσοστό 0,384%

Θέμα 8ο (Γ): Ενέκρινε την αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση 2020, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 120.427.609
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 53,57%
Αριθμός ψήφων υπέρ 120.423.522 και ποσοστό 99,973%
Αριθμός ψήφων κατά 4.087 και ποσοστό 0,003%
Αριθμός αποχών 28.468 και ποσοστό 0,024%

Θέμα 8ο (Δ): Ενέκρινε την αμοιβή του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση 2020, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 119.993.916
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 53,38%
Αριθμός ψήφων υπέρ 119.989.829 και ποσοστό 99,613%
Αριθμός ψήφων κατά 4.087 και ποσοστό 0,003%
Αριθμός αποχών 462.161 και ποσοστό 0,384%

Θέμα 8ο (Ε): Προενέκρινε την αμοιβή του Προέδρου του Δ.Σ. για την περίοδο 1.1.2021 μέχρι 31.12.2021, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 119.993.916
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 53,38%
Αριθμός ψήφων υπέρ 119.989.829 και ποσοστό 99,613%
Αριθμός ψήφων κατά 4.087 και ποσοστό 0,003%
Αριθμός αποχών 462.161 και ποσοστό 0,384%

Θέμα 8ο (ΣΤ): Προενέκρινε την αμοιβή του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. για την περίοδο 1.1.2021 μέχρι 31.12.2021, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 119.993.916
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 53,38%
Αριθμός ψήφων υπέρ 119.989.829 και ποσοστό 99,613%
Αριθμός ψήφων κατά 4.087 και ποσοστό 0,003%
Αριθμός αποχών 462.161 και ποσοστό 0,384%

Θέμα 8ο (Ζ): Προενέκρινε την αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου για την περίοδο 1.1.2021 μέχρι 31.12.2021, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 120.427.609
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 53,57%
Αριθμός ψήφων υπέρ 120.423.522 και ποσοστό 99,973%
Αριθμός ψήφων κατά 4.087 και ποσοστό 0,003%
Αριθμός αποχών 28.468 και ποσοστό 0,024%

Θέμα 8ο (Η): Προενέκρινε την αμοιβή του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου για την περίοδο 1.1.2021 μέχρι 31.12.2021, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 119.993.916
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 53,38%
Αριθμός ψήφων υπέρ 119.989.829 και ποσοστό 99,613%
Αριθμός ψήφων κατά 4.087 και ποσοστό 0,003%
Αριθμός αποχών 462.161 και ποσοστό 0,384%

Θέμα 9ο: Χορήγησε άδεια σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει για τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και των Διευθυντών της στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση και στα όργανα άλλων συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου, καθώς επίσης και στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση και στα όργανα εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 120.022.384
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 53.39%
Αριθμός ψήφων υπέρ 120.018.297 και ποσοστό 99,637%
Αριθμός ψήφων κατά 4.087 και ποσοστό 0,003%
Αριθμός αποχών 433.693 και ποσοστό 0,360%

Θέμα 10ο: Έλαβε απόφαση για την υιοθέτηση μέτρου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 119 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 119.993.916
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 53,38%
Αριθμός ψήφων υπέρ 119.989.829 και ποσοστό 99,613%
Αριθμός ψήφων κατά 4.087 και ποσοστό 0,003%
Αριθμός αποχών 462.161 και ποσοστό 0,384%

Θέμα 11ο: Καθόρισε το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, τnν θητεία, τον αριθμό και των ιδιοτήτων των μελών της, η οποία θα είναι τριμελής και θα αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας με θητεία ίση με αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 και του άρθρου 10 του Ν. 4706/2020.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 120.022.384
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 53,39%
Αριθμός ψήφων υπέρ 120.018.297 και ποσοστό 99,637%
Αριθμός ψήφων κατά 4.087 και ποσοστό 0,003%
Αριθμός αποχών 433.693 και ποσοστό 0,360%

Θέμα 12ο: Ενέκρινε δυνάμει των άρθρων 3 παρ 3 του Ν. 4706/2020 την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 120.022.384
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 53,39%
Αριθμός ψήφων υπέρ 120.018.297 και ποσοστό 99,637%
Αριθμός ψήφων κατά 4.087 και ποσοστό 0,003%
Αριθμός αποχών 433.693 και ποσοστό 0,360%

Θέμα 13ο: Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και όρισε τα ανεξάρτητα μέλη του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει σήμερα.

Εξελέγη το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα διοικήσει την Εταιρεία για την επόμενη τετραετία, τα μέλη του οποίου είναι:

 1. Γεώργιος Αρχοντάκης του Παναγιώτη
 2. Ιωάννης Βαρδινογιάννης του Ιωσήφ
 3. Μιχαήλ Γεωρβασάκης του Γεωργίου
 4. Γεώργιος Κατσανεβάκης του Γεωργίου
 5. Αλέξανδρος Μαρκαντωνάκης του Κλεάρχου
 6. Σπυρίδων Πρωτοπαπαδάκης του Ιωάννη
 7. Γεώργιος Φραγκιαδάκης του Φραγκίσκου
 8. Ιωάννης Μαλανδράκης του Ιωάννου
 9. Ανδρέας Μπαϊλάκης του Μιχαήλ
 10. Ιωάννης Μπρας του Χρόνη
 11. Χριστίνα Τσιγάλογλου του Βασιλείου

Για τα τέσσερα τελευταία μέλη του Δ.Σ., ήτοι για τους κ.κ. Μαλανδράκη, Μπαϊλάκη, Μπρα και την κα. Τσιγάλογλου, έγινε η διαπίστωση από την Γενική Συνέλευση πλήρωσης των κριτηρίων ανεξαρτησίας και ορίστηκαν ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 120.434.490
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 55,353%
Αριθμός άκυρων ψήφων 21.587 και ποσοστό 0,010%

Θέμα 14ο: Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 και του άρθρου 10 του Ν. 4706/2020.

Εξελέγησαν τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Ανδρέας Μπαϊλάκης του Μιχαήλ, Ιωάννης Μπρας του Χρόνη και Χριστίνα Τσιγάλογλου του Βασιλείου ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 120.012.291
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 53,39%
Αριθμός ψήφων υπέρ 120.008.204 και ποσοστό 99,628%
Αριθμός ψήφων κατά 4.087 και ποσοστό 0,003%
Αριθμός αποχών 438.693 και ποσοστό 0,364%

Εγγραφή στο Νewsletter
{{errorMsgs[0]}} {{successMsgs[0]}}
Εγγραφή