1. Καταγραφή στοιχείων ζώων συντροφιάς. Ενημερωθείτε >>> 
  2. Επιπρόσθετα μέτρα κατά την μεταφορά οχημάτων χρήσης εναλλακτικών καυσίμων (AFVs) με Ε/Γ-Ο/Γ πλοία. Ενημερωθείτε >>>

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν.3556_2007 Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχου σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

Η εταιρεία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και σε συνέχεια της από 26/08/2020 σχετικής ενημέρωσης προς την Εταιρεία μας τα ακόλουθα:

Κατόπιν της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 10.843.999,50 ευρώ, λόγω μετατροπής 10.844.000 μετατρέψιμων ομολογιών σε μετοχές και την εισαγωγή των 36.146.665 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Επιτήρησης Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 25/08/2020, η εταιρεία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε» κατέχει πλέον 63.236.307 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 28,1298 % επί των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου των μετοχών της Εταιρείας μας και στα οποία περιλαμβάνονται 1.929.210 δικαιώματα ψήφου τα οποία ασκεί δυνάμει συμβάσεων ενεχύρασης μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας, αντί ποσοστού 24,0939 % επί των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου των μετοχών της Εταιρείας μας που κατείχε πριν την κρίσιμη συναλλαγή.

Εγγραφή στο Νewsletter
{{errorMsgs[0]}} {{successMsgs[0]}}
Εγγραφή