1. Καταγραφή στοιχείων ζώων συντροφιάς. Ενημερωθείτε >>> 
  2. Επιπρόσθετα μέτρα κατά την μεταφορά οχημάτων χρήσης εναλλακτικών καυσίμων (AFVs) με Ε/Γ-Ο/Γ πλοία. Ενημερωθείτε >>>

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556-2007

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007: ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» (εφεξής «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 3556/2007, ότι μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 10.843.999,5 Ευρώ, λόγω μετατροπής 10.844.000 μετατρέψιμων ομολογιών, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης, σε μετοχές, με τιμή μετατροπής 0,30 Ευρώ, δυνάμει του από́ 29.3.2017 Προγράμματος Μετατρέψιμου Ομολογιακού́ Δανείου ύψους 22.000.000 Ευρώ εκδόσεως της Εταιρείας και Σύμβασης Κάλυψης με τις Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., Alpha Τράπεζα Α.Ε., Τράπεζα Αττικής και Εθνική́ Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., το οποίο εγκρίθηκε με την από́ 13.3.2017 απόφαση της Β’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, και την εισαγωγή των 36.146.665 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Επιτήρησης της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 25.08.2020, το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου της ανέρχεται πλέον σε 224.801.557 και το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε 67.440.467,1 Ευρώ διαιρούμενο σε: α) 221.519.681 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 εκάστης και σε β) 312.163 προνομιούχες ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, εκδόσεως 1990 και 2.969.713 προνομιούχες ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, εκδόσεως 1996 ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ εκάστης.

Χανιά, 25.08.2020

Εγγραφή στο Νewsletter
{{errorMsgs[0]}} {{successMsgs[0]}}
Εγγραφή