1. Καταγραφή στοιχείων ζώων συντροφιάς. Ενημερωθείτε >>> 
  2. Επιπρόσθετα μέτρα κατά την μεταφορά οχημάτων χρήσης εναλλακτικών καυσίμων (AFVs) με Ε/Γ-Ο/Γ πλοία. Ενημερωθείτε >>>

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ (Ορθή Επανάληψη)

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» (εφεξής «Εταιρεία» ή «ΑΝΕΚ») ανακοινώνει, ότι την Τρίτη 25 Αυγούστου 2020, θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 36.146.665 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η καθεμία (εφεξής «Νέες Μετοχές»), που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των 10.843.999,5 Ευρώ, λόγω μετατροπής 10.844.000 μετατρέψιμων ομολογιών, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης, σε 36.146.665 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, με τιμή μετατροπής 0,30 Ευρώ, δυνάμει του από́ 29.3.2017 Προγράμματος Μετατρέψιμου Ομολογιακού́ Δανείου συνολικής ονομαστικής αξίας 22.000.000 Ευρώ εκδόσεως της Εταιρείας (στο εξής το «ΜΟΔ»), δυνάμει του οποίου εκδόθηκαν 22.000.000 μετατρέψιμες ομολογίες ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης και το οποίο εγκρίθηκε με την από́ 13.3.2017 απόφαση της Β’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στις από 13.3.2017,26.5.2017,12.2.2020, 01.07.2020 ανακοινώσεις της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 67.440.467,1 Ευρώ διαιρούμενο σε 224.801.557 ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 εκάστη, σε: α) 221.519.681 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ εκάστη και σε β) 312.163 προνομιούχες ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, εκδόσεως 1990 και 2.969.713 προνομιούχες ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, εκδόσεως 1996 ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ εκάστης. Ομοίως, ο συνολικός αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας ανέρχεται σε 224.801.557.

Σε συνέχεια της ως άνω μετατροπής, οι εναπομείνασες ομολογίες του ΜΟΔ ανέρχονται σε 11.156.000.

Η ανωτέρω αύξηση, που δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας, (άρθ. 71 παρ. 4 σε συνδ. με άρθ. 4 παρ. 4 Ν. 4548/2018) πιστοποιήθηκε από το Δ.Σ. της Εταιρείας με την 29.06.2020 απόφασή του και καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης την 03.08.2020 (αριθμός ανακοίνωσης 2188870).

Σημειώνεται τέλος ότι, δεδομένου ότι οι Νέες Μετοχές είναι της ίδιας κατηγορίας με τις μετοχές της Εταιρείας που είναι ήδη σε διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Επιτήρησης της Αγοράς Αξιών του Χ.Α. και αντιπροσωπεύουν, σε περίοδο δώδεκα μηνών, ποσοστό 19,5% των ήδη εισαχθέντων μετοχών, δηλαδή ποσοστό μικρότερο του 20% του αριθμού των μετοχών της ίδιας κατηγορίας που έχουν ήδη εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. χωρίς να έχει γίνει άλλη μετατροπή πέραν αυτής τους τελευταίους δώδεκα μήνες, δεν υφίσταται υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου για την εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α., κατ’ εφαρμογή και της εξαίρεσης του εδ. β’ της παρ. 5 του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129.

Κατά τη συνεδρίασή της, στις 21.08.2020, η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χ.Α. ενέκρινε την εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. Οι Νέες Μετοχές θα είναι πιστωμένες κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των οικείων δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων. Για περισσότερες πληροφορίες οι ως άνω δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας, υπεύθυνος κ. Αρετάκης Ευάγγελος (τηλ. 2821024189), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΧΑΝΙΑ, 21.08.2020

Εγγραφή στο Νewsletter
{{errorMsgs[0]}} {{successMsgs[0]}}
Εγγραφή