1. Καταγραφή στοιχείων ζώων συντροφιάς. Ενημερωθείτε >>> 
  2. Επιπρόσθετα μέτρα κατά την μεταφορά οχημάτων χρήσης εναλλακτικών καυσίμων (AFVs) με Ε/Γ-Ο/Γ πλοία. Ενημερωθείτε >>>

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2020

Σας γνωρίζουμε ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης (ΑΝΕΚ) Α.Ε.», που έλαβε χώρα την 2α Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 11 π.μ.. στα ιδιόκτητα γραφεία της εταιρείας στα Χανιά Κρήτης (Λ. Καραμανλή 148), στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο μέτοχοι εκπροσωπούντες μετοχές 120.928.455, ήτοι ποσοστό 53,79% του μετοχικού κεφαλαίου και ισάριθμες ψήφους (σύνολο κεφαλαίου 224.801.557 μετοχές). Ελήφθησαν εγκύρως αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα και τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.anek.gr, δυνάμει του άρθρου 133 παρ. 2 του Ν.4548/2018, ως ισχύει.

Θέμα 1ο Ενέκρινε τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 1η Ιανουαρίου 2019 έως 31η Δεκεμβρίου 2019 και τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών –Λογιστών.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 120.308.895
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 53,52%
Αριθμός ψήφων υπέρ 120.306.695 και ποσοστό 99,998%
Αριθμός ψήφων κατά 2.200 και ποσοστό 0,002%
Αριθμός αποχών 0 και ποσοστό 0,00%

Θέμα 2ο (Α) Ενέκρινε την συνολική διαχείριση της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει για την εταιρική χρήση από 1ης Ιανουαρίου 2019 έως 31ης Δεκεμβρίου 2019 μετά από ονομαστική κλήση των μετόχων και εκπροσώπων αυτών.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 120.308.895.
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 53,52%
Αριθμός ψήφων υπέρ 120.306.695 και ποσοστό 99,998%
Αριθμός ψήφων κατά 2.200 και ποσοστό 0,002%
Αριθμός αποχών 0 και ποσοστό 0,00%

Θέμα 2ο (Β) Ενέκρινε την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 1η Ιανουαρίου 2019 έως 31η Δεκεμβρίου 2019.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 120.308.895.
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 53,52%
Αριθμός ψήφων υπέρ 120.306.695 και ποσοστό 99,998%
Αριθμός ψήφων κατά 2.200 και ποσοστό 0,002%
Αριθμός αποχών 0 και ποσοστό 0,00%

Θέμα 3ο Εξέλεξε ως τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές για τον έλεγχο της χρήσης 2020 και καθόρισε την αμοιβή αυτών τους :
α) Αντωνακάκης Κωνσταντίνος του Εμμανουήλ, (GRANT THORNTON ΑΕ)
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 120.306.695.
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου:53,52%
Αριθμός ψήφων υπέρ 120.190.341 επί συνόλου και ποσοστό 99,901%
Αριθμός αποχών 2.200 και ποσοστό 0,002%
β) Κολλύρης Νικόλαος του Ευθυμίου, (Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε.)
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 120.304.808.
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 53,52%
Αριθμός ψήφων υπέρ 120.284.523 επί συνόλου και ποσοστό 99,98%
Αριθμός αποχών 4.087 και ποσοστό 0,003%

Εξέλεξε ως αναπληρωματικoύς Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές για τον έλεγχο της χρήσης 2020 τους:
α) Διαμαντουλάκης Εμμανουήλ του Νικολάου GRANT THORNTON ΑΕ).
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 120.304.808.
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 53,52%
Αριθμός ψήφων υπέρ 120.187.554 επί συνόλου και ποσοστό 99,899%
Αριθμός αποχών 4.087 και ποσοστό 0,003%
β) Πατατούκα Νεκτάριο -Εμμανουήλ του Παναγιώτη, (Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε).
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 120.304.808.
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 53,52%
Αριθμός ψήφων υπέρ 120.235.440 επί συνόλου και ποσοστό 99,939%
Αριθμός αποχών 4.087 και ποσοστό 0,003%

Θέμα 4ο (Α) Ενέκρινε την αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018. σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 120.298.895.
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 53,51%
Αριθμός ψήφων υπέρ 120.294.808 και ποσοστό 99,988%
Αριθμός ψήφων κατά 4.087 και ποσοστό 0,003%
Αριθμός αποχών 10.000 και ποσοστό 0,008%

Θέμα 4ο (Β) Προενέκρινε την αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο 1.1.2020 μέχρι 31.12.2020. σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 120.298.895.
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 53,51%
Αριθμός ψήφων υπέρ 120.294.808 και ποσοστό 99,988%
Αριθμός ψήφων κατά 4.087 και ποσοστό 0,003%
Αριθμός αποχών 10.000 και ποσοστό 0,008%

Θέμα 5ο (Α) Ενέκρινε την αμοιβή του Προέδρου του Δ.Σ. για τη χρήση 2019, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 120.298.895.
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 53,51%
Αριθμός ψήφων υπέρ 118.193.478 και ποσοστό 98,242%
Αριθμός ψήφων κατά 2.105.417 και ποσοστό 1,75%
Αριθμός αποχών 10.000 και ποσοστό 0,008%

Θέμα 5ο (Β) Ενέκρινε την αμοιβή του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. για τη χρήση 2019, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 120.270.427.
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 53,50%
Αριθμός ψήφων υπέρ 118.165.010 και ποσοστό 98,218%
Αριθμός ψήφων κατά 2.105.417 και ποσοστό 1,75%
Αριθμός αποχών 38.468 και ποσοστό 0,032%

Θέμα 5ο (Γ) Ενέκρινε την αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση 2019, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι:120.270.427.
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 53,50%
Αριθμός ψήφων υπέρ 120.266.340 και ποσοστό 99,965%
Αριθμός ψήφων κατά 4.087 και ποσοστό 0,003%
Αριθμός αποχών 38.468 και ποσοστό 0,032%

Θέμα 5ο (Δ) Ενέκρινε την αμοιβή του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση 2019, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 120.298.895.
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 53,51%
Αριθμός ψήφων υπέρ 118.193.478 και ποσοστό 98,242%
Αριθμός ψήφων κατά 2.105.417 και ποσοστό 1,75%
Αριθμός αποχών 10.000 και ποσοστό 0,008%

Θέμα 5ο (Ε) Προενέκρινε την αμοιβή του Προέδρου του Δ.Σ. για την περίοδο 1.1.2020 μέχρι 31.12.2020, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι:120.308.895.
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 53,52%
Αριθμός ψήφων υπέρ 118.203.478 και ποσοστό 98,25%
Αριθμός ψήφων κατά 2.105.417 και ποσοστό 1,75%
Αριθμός αποχών 0 και ποσοστό 0,00%

Θέμα 5ο (ΣΤ) Προενέκρινε την αμοιβή του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. για την περίοδο 1.1.2020 μέχρι 31.12.2020, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 120.280.427.
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 53.51%
Αριθμός ψήφων υπέρ 118.175.010 και ποσοστό 98,226%
Αριθμός ψήφων κατά 2.105.417 και ποσοστό 1,75%
Αριθμός αποχών 28.468 και ποσοστό 0,024%

Θέμα 5ο (Ζ) Προενέκρινε την αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου για την περίοδο 1.1.2020 μέχρι 31.12.2020, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 120.280.427.
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 53.51%
Αριθμός ψήφων υπέρ 120.276.340 και ποσοστό 99,973%
Αριθμός ψήφων κατά 4.087 και ποσοστό 0,003%
Αριθμός αποχών 28.468 και ποσοστό 0,024%

Θέμα 5ο (Η) Προενέκρινε την αμοιβή του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου για την περίοδο 1.1.2020 μέχρι 31.12.2020, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 120.308.895.
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 53,52%
Αριθμός ψήφων υπέρ 118.203.478 και ποσοστό 98,25%
Αριθμός ψήφων κατά 2.105.417 και ποσοστό 1,75%
Αριθμός αποχών 0 και ποσοστό 0,00%

Θέμα 6ο Χορήγησε άδεια σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει για τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και των Διευθυντών της στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση και στα όργανα άλλων συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου, καθώς επίσης και στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση και στα όργανα εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 120.308.895.
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 53,52%
Αριθμός ψήφων υπέρ 120.304.808 και ποσοστό 99,997%
Αριθμός ψήφων κατά 4.087 και ποσοστό 0,003%
Αριθμός αποχών 0 και ποσοστό 0,00%

Θέμα 7ο Δεν ελήφθη απόφαση για την υιοθέτηση μέτρου σύμφωνα με την προτεινόμενη εισήγηση.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 59.001.798
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 26,25%
Αριθμός ψήφων υπέρ 56.896.381 και ποσοστό 47,292%
Αριθμός ψήφων κατά 2.105.417 και ποσοστό 1,75%
Αριθμός αποχών 61.307.097 και ποσοστό 50,958%

Στην συνέχεια η Επιτροπή Ελέγχου ενημέρωσε την Γενική Συνέλευση για τα πεπραγμένα της κατά την χρήση 2019 και υπέβαλε την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων.

Εγγραφή στο Νewsletter
{{errorMsgs[0]}} {{successMsgs[0]}}
Εγγραφή