1. Καταγραφή στοιχείων ζώων συντροφιάς. Ενημερωθείτε >>> 
  2. Επιπρόσθετα μέτρα κατά την μεταφορά οχημάτων χρήσης εναλλακτικών καυσίμων (AFVs) με Ε/Γ-Ο/Γ πλοία. Ενημερωθείτε >>>

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν.3556_2007 Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχου σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

Η εταιρεία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και σε συνέχεια της από 28/08/2020 σχετικής ενημέρωσης προς την Εταιρεία μας τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την προηγούμενη ενημέρωση με ημερομηνία 11/05/2011, η εταιρεία «ΒΑΡΜΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατείχε άμεσα 50.039.780 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 26,524 % του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου.

Κατόπιν της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 10.843.999,5 ευρώ, λόγω μετατροπής 10.844.000 μετατρέψιμων ομολογιών σε μετοχές και την εισαγωγή των 36.146.665 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Επιτήρησης Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 25/08/2020, η εταιρεία «ΒΑΡΜΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατέχει άμεσα 50.039.780 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 22,259 % του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Εγγραφή στο Νewsletter
{{errorMsgs[0]}} {{successMsgs[0]}}
Εγγραφή