1. Καταγραφή στοιχείων ζώων συντροφιάς. Ενημερωθείτε >>> 
  2. Επιπρόσθετα μέτρα κατά την μεταφορά οχημάτων χρήσης εναλλακτικών καυσίμων (AFVs) με Ε/Γ-Ο/Γ πλοία. Ενημερωθείτε >>>

Ανακοίνωση Προνομιακής Πληροφορίας

Η Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΑΝΕΚ» (στο εξής: η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σε συνέχεια της από 12.2.2020 ανακοίνωσής της σχετικά με τις από 22.1.2020 δηλώσεις άσκησης δικαιώματος μετατροπής των ομολογιών (στο εξής οι «Ομολογίες») σε κοινές μετοχές της Εταιρείας σε εκτέλεση των όρων του από 29.3.2017 Προγράμματος Ομολογιακού Δανείου ύψους 219.900.677 Ευρώ Εκδόσεως της Εταιρείας και Σύμβασης Κάλυψης με τις Τράπεζες Πειραιώς Α.Ε., Alpha Τράπεζα Α.Ε., Τράπεζα Αττικής και Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (στο εξής: «Ομολογιούχοι»), το οποίο είχε εγκριθεί με την από 1.3.2017 απόφαση της Β' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, και τη συνακόλουθη ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 10.843.999,5 Ευρώ, με την έκδοση 36.146.665 νέων, κοινών και μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η κάθε μία. 

Με την από 29-06-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, διαπιστώθηκε και πιστοποιήθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 10.843.999,5 Ευρώ, με την έκδοση 36.146.665 νέων, κοινών και μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η κάθε μία και αναπροσαρμόστηκε αναλόγως το περί κεφαλαίου άρθρο 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. 

Η από 29-06-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατατέθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. την 30-06-2020 και η σχετική ανακοίνωση θα δημοσιευτεί στο Γ.Ε.ΜΗ. 

Για την εισγωγή των νέων μετοχών από την μετατροπή των Ομολογιών εκ του προαναφερθέντος Προγράμματος Ομολογιακού Δανείου και Σύμβασης Κάλυψης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση. 

Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται από την ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. σύμφωνα με τον Κανονισμό για την Κατάχρηση της Αγοράς (ΕΕ) 596/2014 (MAR) και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Περιέχει πληροφόρηση που εμπίπτει στην έννοια της προνομιακής πληροφορίας για τους σκοπούς των άρθρων 7 επ. του MAR. Για τους σκοπούς του MAR και του άρθρου 2 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1055 της Επιτροπής, το υπεύθυνο πρόσωπο για την δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης για λογαριασμό της Εταιρείας είναι ο κ. Ευάγγελος Αρετάκης. 

Εγγραφή στο Νewsletter
{{errorMsgs[0]}} {{successMsgs[0]}}
Εγγραφή