1. Καταγραφή στοιχείων ζώων συντροφιάς. Ενημερωθείτε >>> 
  2. Επιπρόσθετα μέτρα κατά την μεταφορά οχημάτων χρήσης εναλλακτικών καυσίμων (AFVs) με Ε/Γ-Ο/Γ πλοία. Ενημερωθείτε >>>

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2018

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2018

  • Αύξηση κύκλου εργασιών Ομίλου: € 168,2 εκατ. έναντι € 164,7 εκατ.
  • Αύξηση EBITDA Ομίλου: € 14,6 εκατ. έναντι € 12,8 εκατ.

Η Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2018 βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ):

Το 2018 ο Όμιλος της ΑΝΕΚ δραστηριοποιήθηκε με ιδιόκτητα και ναυλωμένα πλοία σε γραμμές της Αδριατικής (Ανκόνα, Βενετία), της Κρήτης (Χανιά, Ηράκλειο), των Δωδεκανήσων και των Κυκλάδων. Εκτελώντας 9% λιγότερα δρομολόγια σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ο Όμιλος της ΑΝΕΚ το 2018 σε όλες τις γραμμές που δραστηριοποιήθηκε, διακίνησε συνολικά 965 χιλιάδες επιβάτες έναντι 1.040 χιλ. το 2017 (μείωση 7%), 189 χιλ. Ι.Χ. αυτοκίνητα έναντι 204 χιλ. (μείωση 7%) και 132 χιλ. φορτηγά έναντι 139 χιλ. το προηγούμενο έτος (μείωση 5%). Παράλληλα, στο πλαίσιο της αποδοτικότερης διαχείρισης του στόλου της Εταιρείας, συνεχίστηκαν οι εκναυλώσεις πλοίων της.

Σε επίπεδο οικονομικών αποτελεσμάτων το 2018 η ΑΝΕΚ εμφάνισε αύξηση του κύκλου εργασιών και των κερδών προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) τόσο σε επίπεδο Ομίλου όσο και Μητρικής. Η Εταιρεία κατάφερε να αυξήσει τα έσοδά της, αντισταθμίζοντας τις απώλειες από την εντατικοποίηση του ανταγωνισμού ως συνέπεια έκτακτης έγκρισης άδειας δρομολόγησης κατά τη θερινή περίοδο και έπειτα. Η αύξηση προήλθε από τις γραμμές της Αδριατικής και από τις εκναυλώσεις των πλοίων της σε εταιρείες του εξωτερικού. Παράλληλα, αντιστάθμισε και την επιβάρυνση του λειτουργικού κόστους από την άνοδο των τιμών των καυσίμων κατά 25% περίπου σε σχέση με το 2017. Ταυτόχρονα, αναδεικνύοντας και διατηρώντας αξίες, εξακολούθησε να εφαρμόζει υπεύθυνες κοινωνικές και περιβαλλοντικές πολιτικές, να στηρίζει έμπρακτα την κοινωνία, τον πολιτισμό, την παιδεία και τον αθλητισμό.

Ωστόσο, μετά από τρία συνεχόμενα έτη κερδοφορίας, ο Όμιλος και η Μητρική εμφάνισαν ζημιές μετά από φόρους. Οι έκτακτες προβλέψεις, καθώς και τα χρηματοοικονομικά και επενδυτικά αποτελέσματα λειτούργησαν δυσχερώς στα καθαρά αποτελέσματα και στα ίδια κεφάλαια τα οποία κατέστησαν αρνητικά.

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη της χρήσης 2018 για τον Όμιλο και τη Μητρική διαμορφώθηκαν ως εξής:

Κύκλος Εργασιών

Αύξηση παρουσίασε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ο οποίος το 2018 ανήλθε σε € 168,2 εκατ. έναντι € 164,7 εκατ. την προηγούμενη χρήση. Αντίστοιχα, ο κύκλος εργασιών της Μητρικής ανήλθε σε € 153,5 εκατ. έναντι € 149,3 εκατ.


Μικτά Αποτελέσματα

Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη για το 2018 ανήλθαν σε € 31,6 εκατ. έναντι € 31,4 εκατ. το 2017, ενώ για την Εταιρεία διαμορφώθηκαν σε € 27,4 εκατ. έναντι € 28,0 εκατ. Το κόστος πωληθέντων του Ομίλου ανήλθε σε € 136,7 εκατ. από € 133,3 εκατ. και της Εταιρείας σε € 126,0 εκατ. από € 121,3 εκατ., κυρίως λόγω της αύξησης των τιμών των καυσίμων.
 

EBITDA

Ο Όμιλος παρουσίασε κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) ποσού € 14,6 εκατ. έναντι € 12,8 εκατ., ενώ, αντίστοιχα, για τη Μητρική το EBITDA ανήλθε σε € 14,8 εκατ. το 2018 έναντι € 13,2 εκατ. την προηγούμενη χρήση.
 

Χρηματοοικονομικά και λοιπά αποτελέσματα

Το καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος του Ομίλου για το 2018 ανήλθε σε € 9,5 εκατ. έναντι € 9,1 εκατ. το 2017. Σημειώνεται ότι κατά την προηγούμενη χρήση η Μητρική είχε έσοδο από διαγραφή κεφαλαιοποιημένων τόκων ποσού € 15,5 εκατ. Τα αποτελέσματα από επενδυτικές δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε ζημιές € 0,1 εκατ. έναντι ζημιών € 0,2 εκατ. το 2017, ενώ τη χρήση 2018 προέκυψαν έκτακτες ζημιές € 6,8 εκατ. από μη λειτουργικές προβλέψεις.
 

Καθαρά αποτελέσματα

Τέλος, τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της χρήσης 2018 ανήλθαν σε ζημιές € 13,8 εκατ. έναντι κερδών € 9,8 εκατ. το 2017, ενώ αντίστοιχα, τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους της Μητρικής διαμορφώθηκαν σε ζημιές € 13,2 εκατ. έναντι κερδών € 12,6 εκατ. την προηγούμενη χρήση.


Στρατηγικοί στόχοι της διοίκησης του Ομίλου για το 2019 είναι η επιστροφή στην κερδοφορία, η ενίσχυση της ρευστότητας, η βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης, καθώς και η αντιστροφή των ιδίων κεφαλαίων σε θετικό πρόσημο.


Χανιά, 22 Απριλίου 2019

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εγγραφή στο Νewsletter
{{errorMsgs[0]}} {{successMsgs[0]}}
Εγγραφή