1. Καταγραφή στοιχείων ζώων συντροφιάς. Ενημερωθείτε >>> 
  2. Επιπρόσθετα μέτρα κατά την μεταφορά οχημάτων χρήσης εναλλακτικών καυσίμων (AFVs) με Ε/Γ-Ο/Γ πλοία. Ενημερωθείτε >>>

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2019

Σας γνωρίζουμε ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης (ΑΝΕΚ) Α.Ε.», που έλαβε χώρα την 9η Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 11 π.μ.. στα ιδιόκτητα γραφεία της εταιρείας στα Χανιά Κρήτης (Λ. Καραμανλή 148), στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο μέτοχοι εκπροσωπούντες μετοχές 103.797.998, ήτοι ποσοστό 55,02% του μετοχικού κεφαλαίου και ισάριθμες ψήφους (σύνολο κεφαλαίου 188.654.892 μετοχές). Ελήφθησαν εγκύρως αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα και τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.anek.gr, δυνάμει του άρθρου 133 παρ. 2 του Ν.4548/2018, ως ισχύει.

Θέμα 1ο Ενέκρινε τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από1ης Ιανουαρίου 2018 έως 31ης Δεκεμβρίου 2018 και τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών –Λογιστών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 103.092.542.
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 54,65%
Αριθμός ψήφων υπέρ 103.088.455 και ποσοστό 99,90%
Αριθμός ψήφων κατά 4.087 και ποσοστό 0,00%
Αριθμός αποχών 102.285 και ποσοστό 0,10%

Θέμα 2ο (Α) Ενέκρινε την συνολική διαχείριση της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει για την εταιρική χρήση από 1ης Ιανουαρίου 2018 έως 31ης Δεκεμβρίου 2018.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 103.092.542.
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 54,65%
Αριθμός ψήφων υπέρ 103.078.031 και ποσοστό 99,89%
Αριθμός ψήφων κατά 14.511 και ποσοστό 0,01%
Αριθμός αποχών 102.285 και ποσοστό 0,10%

Θέμα 2ο (Β) Ενέκρινε την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 1ης Ιανουαρίου 2018 έως 31ης Δεκεμβρίου 2018.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 103.092.542.
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 54,65%
Αριθμός ψήφων υπέρ 103.078.031 και ποσοστό 99,89%
Αριθμός ψήφων κατά 14.511 και ποσοστό 0,01%
Αριθμός αποχών 102.285 και ποσοστό 0,10%

Θέμα 3ο Εξέλεξε ως τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές για τον έλεγχο της χρήσης 2019 και καθόρισε την αμοιβή αυτών τους:

α) Αντωνακάκη Κωνσταντίνο του Εμμανουήλ, (GRANT THORNTON Α.Ε. )

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 103.095.600.
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 54,65%
Αριθμός ψήφων υπέρ 103.012.132 επί συνόλου και ποσοστό 99,82%
Αριθμός αποχών 99.227 και ποσοστό 0,01%

β) Κολλύρη Νικόλαο του Ευθυμίου, (Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε.)
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 103.095.600.

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 54,65%
Αριθμός ψήφων υπέρ 103.037.132 επί συνόλου και ποσοστό 99,85%
Αριθμός αποχών 99.227 και ποσοστό 0,01%

Εξέλεξε ως αναπληρωματικoύς Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές για τον έλεγχο της χρήσηςύς Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές για τον έλεγχο της χρήσης 2019 τους:
α) Διαμαντουλάκη Εμμανουήλ του Νικολάου GRANT THORNTON).
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 103.074.653.
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 54,64%
Αριθμός ψήφων υπέρ 98.397.223 επί συνόλου και ποσοστό 95,35%
Αριθμός αποχών 120.174 και ποσοστό 0,12%

β) Πατατούκα Νεκτάριο-Εμμανουήλ του Παναγιώτη, (Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 103.067.327.
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 54,63%
Αριθμός ψήφων υπέρ 98.379.303 επί συνόλου και ποσοστό 95,33%
Αριθμός αποχών 127.500 και ποσοστό 0,12%

Θέμα 4ο (Α)
Ενέκρινε την αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 103.091.264.
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 54,65%
Αριθμός ψήφων υπέρ 103.006.852 και ποσοστό 99,82%
Αριθμός ψήφων κατά 84.412 και ποσοστό 0,08%
Αριθμός αποχών 103.563 και ποσοστό 0,10%

Θέμα 4ο (Β)
Προενέκρινε την αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο 1.1.2019 μέχρι 31.12.2019, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 103.091.264.
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 54,65%
Αριθμός ψήφων υπέρ 103.006.852 και ποσοστό 99,82%
Αριθμός ψήφων κατά 84.412 και ποσοστό 0,08%
Αριθμός αποχών 103.563 και ποσοστό 0,10%

Θέμα 5ο (Α)
Ενέκρινε την αμοιβή του Προέδρου του Δ.Σ. για τη χρήση 2018, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 103.133.256.
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 54,67%
Αριθμός ψήφων υπέρ 100.475.787 και ποσοστό 97,37%
Αριθμός ψήφων κατά 2.657.469 και ποσοστό 2,58%
Αριθμός αποχών 61.571 και ποσοστό 0,06%

Θέμα 5ο (Β)
Ενέκρινε την αμοιβή του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. για τη χρήση 2018, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 103.112.309.
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 54,66%
Αριθμός ψήφων υπέρ 98.468.242 και ποσοστό 95,42%
Αριθμός ψήφων κατά 4.644.067 και ποσοστό 4,50%
Αριθμός αποχών 82.518 και ποσοστό 0,08%

Θέμα 5ο (Γ)
Ενέκρινε την αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση 2018, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 103.112.309.
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 54,66%
Αριθμός ψήφων υπέρ 103.094.563 και ποσοστό 99,90%
Αριθμός ψήφων κατά 17.746 και ποσοστό 0,02%
Αριθμός αποχών 82.518 και ποσοστό 0,08%

Θέμα 5ο (Δ)
Ενέκρινε την αμοιβή του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση 2018, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 103.109.074.
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 54,65%
Αριθμός ψήφων υπέρ 103.094.563 και ποσοστό 99,90%
Αριθμός ψήφων κατά 14.511 και ποσοστό 0,01%
Αριθμός αποχών 85.753 και ποσοστό 0,08%

Θέμα 5ο (Ε)
Προενέκρινε την αμοιβή του Προέδρου του Δ.Σ. για την περίοδο 1.1.2019 μέχρι 31.12.2019, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι:103.083.841.
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 54,64%
Αριθμός ψήφων υπέρ 98.506.440 και ποσοστό 95,46%
Αριθμός ψήφων κατά 4.577.401 και ποσοστό 4,44%
Αριθμός αποχών 110.986 και ποσοστό 0,11%

Θέμα 5ο (ΣΤ)
Προενέκρινε την αμοιβή του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. για την περίοδο 1.1.2019 μέχρι 31.12.2019, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι:103.083.841.
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 54,64%
Αριθμός ψήφων υπέρ 98.439.774 και ποσοστό 95,39%
Αριθμός ψήφων κατά 4.644.067 και ποσοστό 4,50%
Αριθμός αποχών 110.986 και ποσοστό 0,11%

Θέμα 5ο (Ζ)
Προενέκρινε την αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου για την περίοδο 1.1.2019 μέχρι 31.12.2019, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι:103.083.841.
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 54,64%
Αριθμός ψήφων υπέρ 102.999.429 και ποσοστό 99,81%
Αριθμός ψήφων κατά 84.412 και ποσοστό 0,08% Αριθμός αποχών 110.986 και ποσοστό 0,11%

Θέμα 5ο (Η)
Προενέκρινε την αμοιβή του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου για την περίοδο 1.1.2019 μέχρι 31.12.2019, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 103.080.606.
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 54,64%
Αριθμός ψήφων υπέρ 103.066.095 και ποσοστό 99.88%
Αριθμός ψήφων κατά 14.511 και ποσοστό 0,01%
Αριθμός αποχών 114.221 και ποσοστό 0,11%

Θέμα 6ο
Χορήγησε άδεια σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, για τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και των Διευθυντών της στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση και στα όργανα άλλων συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου, καθώς επίσης και στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση και στα όργανα εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 103.109.074.
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 54,65%
Αριθμός ψήφων υπέρ 103.094.563 και ποσοστό 99,90%
Αριθμός ψήφων κατά 14.511 και ποσοστό 0,01%
Αριθμός αποχών 85.753 και ποσοστό 0,08%

Θέμα 7ο
Ανακοινώνεται στη Γενική Συνέλευση η εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος Συμβούλου. Ειδικότερα, ανακοινώνεται στη Γενική Συνέλευση η εκλογή του κ. Ιωάννη Μαλανδράκη του Ιωάννη, η οποία έλαβε χώρα δυνάμει του από 22/04/2019 πρακτικού Δ.Σ. που καταχωρίσθηκε στις 22/05/2019 στο ΓΕΜΗ, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Ιωάννη Σταυρόπουλου του Παναγιώτη.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 103.109.074.
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 54,65%
Αριθμός ψήφων υπέρ 103.094.563 και ποσοστό 99,90%
Αριθμός ψήφων κατά 14.511 και ποσοστό 0,01%
Αριθμός αποχών 85.753 και ποσοστό 0,08%

Θέμα 8ο

Εγκρίνει την τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας στο πλαίσιο της εναρμόνισής του με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 103.109.074.
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 54,65%
Αριθμός ψήφων υπέρ 103.094.563 και ποσοστό 99,90%
Αριθμός ψήφων κατά 14.511 και ποσοστό 0,01%
Αριθμός αποχών 85.753 και ποσοστό 0,08%

Θέμα 9ο

Έλαβε απόφαση για την υιοθέτηση μέτρου, δυνάμει της παρ. 4 του άρθρου 119 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει κάνοντας δεκτή την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 59.423.877.
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 31,50%
Αριθμός ψήφων υπέρ 59.409.366 και ποσοστό 57,57%
Αριθμός ψήφων κατά 14.511 και ποσοστό 0,01%
Αριθμός αποχών 43.770.950 και ποσοστό 42,42%

Εγγραφή στο Νewsletter
{{errorMsgs[0]}} {{successMsgs[0]}}
Εγγραφή