ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 5.11.2006 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Β’ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 23.12.2006 Β’ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 1990 ΚΑΙ 1996 ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ενημερωτικό δελτίο
Συμπλήρωμα Ενημερωτικού δελτίου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τις χρήσεις 2003 – 2004 που συντάχθηκαν από την Εταιρεία για τους σκοπούς του Ενημερωτικού Δελτίου, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της ενότητας 20.1 του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, βάσει του Ε.Γ.Λ.Σ., του Κ.Ν. 2190/1920 και της απόφασης 3/398/22.9.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ελέγχου.

Οι δημοσιευμένες απλές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση ελέγχου για τη χρήση 2005 που συντάχθηκαν βάσει των Δ.Π.Χ.Π. καθώς επίσης και η έκθεση ελέγχου για τη χρήση 2005 του έκτακτου ορκωτού ελεγκτή – λογιστή.

Οι δημοσιευμένες απλές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1.1 – 30.9.2006 που συντάχθηκαν βάσει των Δ.Π.Χ.Π. καθώς επίσης και η έκθεση ελέγχου για τη περίοδο 1.1 – 30.9.2006 του έκτακτου ορκωτού ελεγκτή – λογιστή

Οι δημοσιευμένες απλές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση ελέγχου για τη χρήση 2006 που συντάχθηκαν βάσει των Δ.Π.Χ.Π. καθώς επίσης και η έκθεση ελέγχου για τη χρήση 2006 του έκτακτου ορκωτού ελεγκτή – λογιστή.


ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

Οι εγκεκριμένες από τις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, δημοσιευμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων 2003 – 2004 της ΑΝΕΚ που συντάχθηκαν βάσει του Ε.Γ.Λ.Σ. και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ελέγχου.

Οι δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών εταιριών (ΛΑΝΕ, ANEK ITALIA, ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ, ΕΤΑΝΑΠ και CHAMPION FERRIES) καθώς επίσης και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ελέγχου για τις χρήσεις 2003 – 2005.

Οι δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών εταιριών (ΛΑΝΕ, ANEK ITALIA, ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ και ΕΤΑΝΑΠ) καθώς επίσης και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ελέγχου για τη χρήση 2006.

Newsletter Εγγραφείτε και μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα και τις προσφορές μας
Καταχώρηση