ΑΡΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Η Εταιρική Διακυβέρνηση ως σύνολο κανόνων, αρχών και μηχανισμών ελέγχου, βάσει των οποίων οργανώνεται και διοικείται η Εταιρεία, έχει ως στόχο τη διαφάνεια προς το επενδυτικό κοινό και τη διασφάλιση των συμφερόντων των μετόχων της Εταιρείας και όλων των μερών που συνδέονται με τη λειτουργία της.

 

Με όχημα μια ισχυρή και  υπεύθυνη επιχειρηματική λειτουργία, η εταιρεία επιτυγχάνει τους στρατηγικούς της στόχους και υλοποιεί τον αναπτυξιακό της σχεδιασμό μέσα από διαφανείς διαδικασίες και πρακτικές.

 

Στην ΑΝΕΚ, η εφαρμογή χρηστής Εταιρικής Διακυβέρνησης αντανακλά τις αξίες και τις αρχές της  αξιοπιστίας,  της συνέπειας, της εντιμότητας, της υπευθυνότητας  και της διαφάνειας, που διέπουν τόσο την κουλτούρα και φιλοσοφία όσο και τη διοίκηση της εταιρείας.

 

Η Εταιρεία έχει ήδη υιοθετήσει αυτοβούλως τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που θεσπίστηκε το Μάρτιο του 2011 από το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες, τον οποίο τήρησε μέχρι την αναθεώρηση αυτού από το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) τον Οκτώβριο 2013 και στη συνέχεια ως έχει πλέον αναθεωρηθεί τον Ιούλιο 2021.

 

Οι Αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης αποτελούν ένα δυναμικό εργαλείο το οποίο προσφέρει πολύτιμη και ουσιαστική καθοδήγηση κατά την υλοποίηση στόχων και θέτει τη βάση για τη χάραξη του στρατηγικού σχεδιασμού της εταιρίας.

 

 

Το σύστημα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας περιλαμβάνει τα εξής επί μέρους στοιχεία:

 

• Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του ΔΣ,

• Kανονισμό λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων,

• Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρίας,

• Kανονισμό λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου,

• Επαρκές και αποτελεσματικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων διαχείρισης κινδύνων και κανονιστικής συμμόρφωσης,

• Επαρκείς και αποτελεσματικές διαδικασίες για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την καταστολή καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων,

• Επαρκείς και αποτελεσματικούς μηχανισμούς επικοινωνίας με τους μετόχους,

• Πολιτική αποδοχών η οποία συνεισφέρει στην επιχειρηματική στρατηγική, στα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και στη βιωσιμότητα της Εταιρείας,

• Κώδικα Επιχειρηματικής Δεοντολογίας,

 

 

 

Ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης είναι διαθέσιμος στη διαδικτυακή διεύθυνση του ΕΣΕΔ www.helex.gr/el/esed.

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ANEK LINES αποτελείται από 11 μέλη.

Πρόεδρος – Εκτελεστικό Μέλος  ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α’ Αντιπρόεδρος – Εκτελεστικό Μέλος  ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Β’ Αντιπρόεδρος – Εκτελεστικό Μέλος  ΓΕΩΡΒΑΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος  ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ του ΣΗΦΗ
Αναπλ. Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος  ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Μη Εκτελεστικό Μέλος  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
Μη Εκτελεστικό Μέλος  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ
Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος  ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ
Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος  ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΑΪΛΑΚΗΣ
Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος  ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΡΑΣ
Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος  ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΤΣΙΓΑΛΟΓΛΟΥ
Newsletter Εγγραφείτε και μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα και τις προσφορές μας
Καταχώρηση