Ετήσια Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021

 

Σχετικά με την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης

 

Πεδίο αναφοράς της Έκθεσης
Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΑΝΕΚ, δημοσιοποιείται σε ετήσια βάση και αναφέρεται στην επισκόπηση των Μη Χρηματοοικονομικών επιδόσεων της Εταιρίας, συμπληρώνοντας τον Ετήσιο Απολογισμό της.
Η παρούσα Έκθεση αφορά στην περίοδο από 01 Ιανουαρίου 2021 έως και 31 Δεκεμβρίου 2021 και περιλαμβάνει στοιχεία από όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας.

 

 

Αρχές σύνταξης της Έκθεσης
Η Έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με τα Πρότυπα του Οργανισμού Global Reporting Initiative (GRI STANDARDS), τις 10 Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του Ο.Η.Ε.( Global Compact ), τον Ελληνικό Κώδικα Βιωσιμότητας καθώς και τον πίνακα δημοσιοποιήσεων ESG του Χρηματιστηρίου και είναι σύμφωνα με τι σχετικές υποχρεώσεις που απορρέουν από την ελληνική νομοθεσία και τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες.

 

 

Μεθοδολογία Έκθεσης
Η παρούσα Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης έχει συνταχθεί «σε συμφωνία» µε τη βασική (core) επιλογή των κατευθυντήριων οδηγιών του Global Reporting Initiative (GRI Standards) και τις τέσσερις βασικές αρχές του. Για την κατάρτιση της Έκθεσης έχουν επιπλέον ληφθεί υπόψιν οι 10 Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του Ο.Η.Ε. (UN Global Compact) και ο Οδηγός δημοσιοποίησης μη-χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

 

Για τον προσδιορισμό των πιο ουσιαστικών θεμάτων για τη βιώσιμή ανάπτυξη της Εταιρείας, αξιοποιήθηκαν τα αποτελέσματα της διαδικασίας αναγνώρισης των ουσιαστικών θεμάτων (materiality analysis) που πραγματοποιήθηκε στις αρχές του 2021.

 

Σκοπός της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης είναι η πλήρης και ολοκληρωμένη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων µερών σχετικά µε τις δράσεις βιώσιμης ανάπτυξης της ΑΝΕΚ το 2021.

 

Διαβάστε περισσότερα…

 

Newsletter Εγγραφείτε και μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα και τις προσφορές μας
Καταχώρηση